ทัวร์ไตัหวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
!!! คิดจะเที่ยว !!! คิดถึงเรา !!! ทัวร์อินเลิฟ !!! Think About Travel, Think About Us, Tourinlove
สอบถามโปรแกรมโปรโมชั่น ติดต่อ
  
📞088-449-2534 ✅คุณปลา📞 088-886-0049✅คุณต่าย📞 091-797-6745✅คุณบ๊วย

หน้า  1 | 2

 
ทัวร์ T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

รหัสทัวร์ SL-L09-TPE31 SL_OCT


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP 
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 
(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
4.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน 
ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 


สายการบิน THAI LION
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   19-23,26-30
ก.ย.61   2-6,16-20,23-27,30 ก.ย. – 04 ต.ค
ต.ค.61   7-11,14-18,21-25,28 ต.ค. – 01 พ.ย
ทัวร์ T-DED TAIWAN โดนใจ  4D3N 

รหัสทัวร์CI-L09-TPE24-T-DED TW_SEP

1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง 
 วัดเหวินหวู่ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 
4.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน 
COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน


สายการบิน CHINA AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 12,777 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  3-6,10-13,11-14,17-20,24-27,31ส.ค-3ก.ย
ก.ย.61  7-10,14-17,21-24,28ก.ย-1ต.ค
ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน 3คืน 

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-T29_SEP

1. ท่าอากาศยานดอนเมือง   
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง -  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง –ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ -ไทเป -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง 
4.ไทเป – จิ่วเฟิ่น- เหย๋หลิ๋ว – ปล่อยโคมผิงซี-ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต          
5.ท่าอากาศยานเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง   

   
สายการบิน NOK SCOOT 
ราคาเริ่มต้น 13,981 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  3-7,4-8,10-14 ,11-15,17-21,18-22 ,24-28 
  25-29 ,31ส.ค-4ก.ย 61
ก.ย.61  1-5 ,7-11

ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน3คืน 

รหัสทัวร์ XW-L47-XW-T30_TW_SEP

1.ท่าอากาศยานดอนเมือง   
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
3.ไทจง - ไทเป  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง 
4.ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง    
    
      
สายการบิน NOK SCOOT 
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
กำหนดเดินทาง        
ส.ค.61  1-5,10-14,11-15,17-21,22-26,22-26,30ส.ค-3ก.ย
ก.ย.61  2-6,5-9,9-13,12-16ทัวร์   IT98 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น  4 วัน3คืน 

 รหัสทัวร์ IT-L47-IT98_TAIWAN_OCT

1 .ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2 .เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี
 ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต 
3 .ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง                   
4 .วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง 

สายการบิน TIGER AIR TAIWAN     
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท   
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 10-13,24-27
ก.ย.61 6-9,13-16,20-23,274-30
ต.ค.61 11-14,18-21

 

ทัวร์ มหัศจรรย์ TAIPEI ไต้หวัน 4วัน2คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-BT-TPE08_NOV

1.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)–วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง
2.ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท
3.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  6-9,13-16,21-24,27-30
ม.ค.62  3-6,10-13,17-20,24-27

ทัวร์ TAIPEI TAIWAN 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE002_SL_OCT


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง
  หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง
  วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา - ไถจง
3.ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง 
  ถนนคนเดินซีเหมินติง
4.ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท 
5.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  3-7,7-11,10-14,17-21,17-21,24-28
ก.ย.61  7-11,14-18,21-25,25-29,28ก.ย-2ต.ค
ต.ค.61  2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27

   

ทัวร์ GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา  5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ XW-L09-GO1TEP-XW002_OCT

1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง
ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
4.ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง 
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
5.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  14 – 18,14 – 18, 21 – 25, 23 – 27, 24 – 28ฃ
  25 – 29, 26 – 30, 27 – 31 ส.ค. 61
ก.ย.61  05 – 09, 06 – 10, 07 – 11, 12 – 16, 13 – 17
  14 – 18, 19 – 23, 20 – 24,21 – 25, 26 – 30 ก.ย.
  27 ก.ย. – 1 ต.ค., 28 ก.ย. – 2 ต.ค., 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 61
  18 – 22, 22 – 26, 25 – 29 ก.ย., 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 61
ต.ค.61  01 – 05, 02 – 06, 07 – 11, 08 – 12, 09 – 13, 14 – 18
  15 – 19, 16 – 20 ,03 – 07, 04 – 08, 05 – 09, 06 – 10
  12 – 16, 13 – 17, 17 – 21,10 – 14, 11 – 15, 20 – 24
  21 – 25 , 18 – 22, 19 – 23, 22 – 26, 23 – 27
 

ทัวร์ TAIWAN เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ IT-L05- GO1TPE-IT001_AUG

1.สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก
2.เถาหยวน-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89 ) ซื่อหลินไนท์
3.Germanium Power – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด -ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซัน (ขอพรความรัก ด้ายแดง!) -ซีเหมินติง
4.ร้านคอสเมติค-นั่งรถไฟหัวจรวด-เถาหยวน-Gloria Outlet
  สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง

สายการบิน  TIGER AIR
ราคาเริ่มต้น 14,900บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61 11-14,17-20,25-28

ทัวร์  TAIPEI TAIWAN 5วัน3คืน เที่ยว2อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE003_SL_OCT


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้ 
3.เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา
ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM
และ ปะการังแดง – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง
5.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  7-11,10-14,17-21,24-28
ก.ย.61  7-11,14-18,21-25
ต.ค.61  2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27

  
ทัวร์ FJL (M02) CI ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-M02-4D3N_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-  แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
2.เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
3.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง
4.ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  2-5
ก.ย.61  2-5,15-18,22-25,29ก.ย-2ต.ค
ต.ค.61  6-9,13-16,17-20,20-23,28-28
พ.ย.61  1-4,8-11,22-25,29พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  7-10,13-16,20-23
ทัวร์ XW-T27_Taiwan 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L47- XW-T26_OCT


1.ท่าอากาศยานดอนเมือง  
2.ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  -วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3. ไทจง - ไทเป  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง
4.ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์- พักโรงแรมอาบน้ำแร่   
5.สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง    

                                                                                      
สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดเดินทาง

ส.ค.61  1-5,5-9,8-12,9-13,12-16,15-19,19-23,22-26
  26-30,29ส.ค-2ก.ย 61

ก.ย.61  2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27,26-30
  30ก.ย-4ต.ค 61

ต.ค.61  3-7,7-11,10-14,14-18,17-21,21-25,22-26,24-28

  
ทัวร์ TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE01 XW_SEP


  1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
  2.สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ -ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
  3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
  4.ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ -วัดหลงซาน 
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  5.ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101-ย่านซีเหมินติง
  6.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,987 บาท

กำหนดการเดินทาง
ส.ค.61   7-12,10-15,17-22,24-29,28 ส.ค. – 02 ก.ย.
ก.ย.61   4-9,11-16,18-23,25-30 

ทัวร์  TAIWAN รัก...รสแซ่บ

รหัสทัวร์ BR-L09-TPE17 BR_NOV


  1.กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
  2.ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
  3.อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี 
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง
วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ
  4.วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี
Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน

สายการบิน EVA AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.61   7-10
ส.ค.61   4-7
ก.ย.61   8-11
พ.ย.61   3-6
ทัวร์ WOW WOW TAIWAN 9,999 4 วัน 2 คืน 

รหัสทัวร์ SL-L66-WOW WOW TW_DEC

  1 .กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
  2 .สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 
 สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต 
  3 .ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 
 ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ -ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
  4 .สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง


สายการบิน THAI LION AIR 
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  11-14,18-21,25-28
ธ.ค.61  16-19
ทัวร์ Wow!!! Taiwan 4D2N

รหัสทัวร์ SL-L66-WOW TW_4D2N_OCT

 1 .กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
 2 .สนามบินเถาหยวน - เหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - เจอร์เมเนียม 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื้อหลินไนท์มาร์เกต
 3 .ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 - เครื่องสำอาง 
ตลาดปลาไทเป - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
  4 .สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 11,111 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  5-8,31ส.ค-3ก.ย
ก.ย.61  7-10,14-17,21-24,27-30,28ก.ย-1ต.ค
  30ก.ย-3ต.ค
ต.ค.61  7-10,15-18,28-31


ทัวร์  COYOTE TAIWAN SEASON2

รหัสทัวร์ SL-L66-COYOTE TW SEASON2_OCT


1 .กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง       
2 .สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่
ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 .ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก
ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4 .ไทเป-วัดหลงซาน-ผิงซี-ซื่อเฟิ่น -เหย๋หลิ่ว–ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
พักอาบน้ำแร่
5 .สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,555  บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  1-5,8-12,9-13,10-14,15-19,22-26 

ก.ย.61  5-9,12-16,19-23,26-30

ต.ค.61  3-7,4-8,5-9,10-14,11-15,12-16,13-17
  17-21,18-22,19-23,20-24,21-25
  24-28,25-29,26-30

   

ทัวร์ อาหมวย อาลีซาน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ SL-L66-TW 5D3N_DEC

1.กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
2 .สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
3 .อุทยานแห่งชาติอารีซาน (เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน) - นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี - แวะชิมชา– ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4 .เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหยหลิ่ว –สถานีสือเฟิน–เจอร์เมเนียม-ตึกไทเป
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
5 .สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 14,777 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61  14-18,21-25,28พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  12-16,19-23
ทัวร์ ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์

รหัสทัวร์ SL-66-TW EQUINOX_DEC

1 .กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
2 .สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 .เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน
 ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
4 .สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 11,111 บาท
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 13-16,20-23,27-30
ธ.ค.61  11-14,18-21,23-26
ทัวร์ hello บินสบายไป ไทเป

รหัสทัวร์ SL-L120-TPE04_OCT


1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว
  วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่–เจียอี้
3.เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
4.ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
5.ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง– พิพิธภัณฑ์กู้กง– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
  ศูนย์เครื่องสำองค์ -อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ชอปปิ้งซีเหมินติง
6.ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง


สายการบิน LION AIR
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ส.ค.61  1-6,8-13,22-27,29ส.ค-3ก.ย.61

ก.ย.61  5-10,19-24

ต.ค.61  3-8,10-15,17-22

  

 

ทัวร์ TAIWAN พาชมอาหลี่ซัน พาเที่ยวผิงซี  6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ XW-L05-GO1G1-TPE-XW001_AUG

1.สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว – ร้านอู่หลง -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เมืองไถจง
 หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์
4.ไถจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- Germanium shop-ตึกไทเป101
(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-  ไทเป- ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-เถาหยวน                                                                   
6.สนามบินเถาหยวน-ดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส..ค.61  2-7,3-8,10-15,11-16-21,17-22,23-28,24-29

ทัวร์ TPE02 T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

รหัสทัวร์ XW-L09- TPE02 TW _OCT

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  1-5,2-6,6-10,9-13,11-15,12-16
14-18,15-19,16-20,19-23,20-24
  21-25,23-27
 

ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก อาลีซาน ตึกไทเป 4 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L145-CSTPETG01_SEP

1.กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ผูหลี่–วัดเหวินหวู่–ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้
2.เจียอี้–อุทยานอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)–ร้านชา–เจียอี้
ร้านเครื่องสำอางค์-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
4อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-เถาหยวน-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 18,899 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  6-9,27-30ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1CNXTPR-BR001_OCT

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน–ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2.อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
3.วัดหลงซัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนยเจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
4.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่    
     

สายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  24-27
ต.ค.61  26-29

ทัวร์ TPE03 T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

รหัสทัวร์ XW-L09- TPE03-TW_OCT

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน
COSMETIC SHOP –  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
6.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  2-7,5-10,9-14,12-17,16-21,19-24
ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  เพลิน เพลิน 

รหัสทัวร์ BR-L05-GHTPE BR001_DEC


1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน
จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ 
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 
เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์
4.เดินทางไทเป -ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
5.อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101ไม่รวมชมวิวชั้น89 
ร้านคอสเมติค-Germanium Power-เมืองเถาหยวน
Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน 

สายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น 20,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61    15-19
ต.ค.61    4-8,12-16
พ.ย.61    7-11,17-21
ธ.ค.61     8-12,15-19,22-26
ทัวร์  ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ TG-L109-FJL L01.2_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
2.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-แช่น้ำแร่ส่วนตัว5ดาวส่วนตัวในห้องพัก
3.ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Cosmetic shop-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว- Mitsui Outlet Park 
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ


สายการบิน THAI  AIRWAYS  
ราคาเริ่มต้น 20,999บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  2-5,16-19
ก.ย.61  20-23,27-30
ต.ค.61  4-7,18-21
พ.ย.61  22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  13-16
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุรียันจันทรา 5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1CNXTPR-BR001_NOV

1.สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน–ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2.อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิวชั้น89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอาง-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
3.หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-เดินทางไถจง-ฟงเจี่ยไนท์
4.ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม
ซื่อหลินไนท์
5.สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่  
    

สายการบิน EVA AIR 
ราคาเริ่มต้น  20,900 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  12-16
พ.ย.61  7-11


ทัวร์ TPE32 - T-DED มนต์รัก TAIWAN   7D5N BY SL

รหัสทัวร์ SL-L09- TPE32T-DED_OCT


1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
5.ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
6.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน
 ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
7.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 23,777 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  27 ส.ค. – 02 ก.ย.61
ก.ย.61  24 – 30
ต.ค.61  08 – 14,15 – 21,22 – 28
  29 ต.ค. – 04 พ.ย. 61ทัวร์ TPE04 T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG 7D5N

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE04 -TW_OCT

1.กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
6.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน
 COSMETIC SHOP –  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
7.สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น23,900บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  13-19,20-26ทัวร์ มหัศจรรย์ ไทเป เกาสง 6วัน4คืน

รหัสทัวร์ CI-L120-BT-TPE05CI_SEP

1.กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – รถไฟความเร็วสูง – เกาสง
 ตลาดกลางคืนเลี่ยวเหอ
2.โดมแห่งแสง – พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน – เจดีย์คู่
 ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนไถจง
3.วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่
ร้านชา – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
4.ร้านขนมพายสัปปะรด – ร้านสร้อยคอสุขภาพเจอร์มาเนียม
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – โรงแรมน้ำแร่
5.อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน– สนามบินเถาหยวน
สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 24,900บาท
ส.ค.61  9-13
ก.ย.61  25-29
ทัวร์ TPE22 TAIWAN BEST VACATION 6D5N

เที่ยวไต้หวัน รหัสทัวร์ CI-L09-TPE22 TW BEST_AUG

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเกาสง-DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ
ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
 ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP
 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-สนามบินนานาชาติเถาหยวน - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) 


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

กำหนดเดินทาง
08 – 13    ส.ค.61  27900.-

  

ทัวร์ไต้หวัน TPE09  PARADISE IN TAIWAN 4D3N

 รหัสทัวร์ TG-L09-TPE09_TW_SEP


1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป 
 COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง
4.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK       
  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  26-29,27-30
ส.ค.61  9-12,10-13
ก.ย.61  13-16


  ทัวร์   TAIWAN TAIPEI 4D3Nซุปตาร์ ฮาลาล

รหัสทัวร์ CI-L197-CI01-TW_4D3N_OCT

1.กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-อาบน้ำแร่เป่ยโถว
2.ไทเป – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – แวะชิมชา – เมืองเจียอี้
  หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
3.เมืองเจียอี้ – ขึ้นอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี
ไทจง –ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
4.ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – อุทยานเหยหลิ่ว – ชมตึกไทเป 101
(ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น  24,900 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  10-13
ต.ค.61  13-16
ทัวร์ TPE11 AMAZING IN TAIWAN 6D5N 

รหัสทัวร์ TG-L09-TPE11 AMAZING_AUG


1.สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
2.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ
ย่านซีเหมินติง
3.หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่
วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง
4.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
5.เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL
 DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง 
6.ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง –  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP
 (ทำขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 29,777 บาท

กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  8-13

  ทัวร์ FJL (M03) BR 5D4N  ไต้หวัน บรรเจิด

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-M03-5D4N_AUG

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน
2.เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่
วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง
แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก                
4.เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium- Cosmetic shop– ตึกไทเป 101
  (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,888บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  16-20,23-27


  
ทัวร์ EXCLUSIVE IN TAIWAN 7วัน5คืน

รหัสทัวร์ XW-L09-TPE06 XW_SEP

1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
3.ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101         
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
5.ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
6.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง
7.สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

สายการบิน NOK SCOOT
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท
กำหนดการเดินทาง

ส.ค.61    04-10,11-17,18-24,25-31 

ก.ย.61    01-07,08-14,15-21,22-28,29ก.ย.-05ต.ค.


  
ทัวร์ เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-L02-5D_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
2.นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน
ร้านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
3. ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
4.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
5.Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน CHINA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
กำหนดเดินทาง
มิ.ย.61  22-26,23-27,27มิ.ย-2ก.ค,28มิ.ย-2ก.ค,29มิ.ย-3ก.ค
ก.ค.61  4-8,11-15,18-22,25-29,26-30
ส.ค.61  9-13,10-14,22-26
ก.ย.61  5-9,19-23
ต.ค.61  10-14,19-23
พ.ย.61  1-5,8-12,15-19,29พ.ย-3ธ.ค
ธ.ค.61  13-17,,21-25

   

ทัวร์  เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 

รหัสทัวร์ TG-L109-FJL-L03-5D_NOV

1.กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
2.นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน
ร้านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
3.ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้
4.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
5.Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ


สายการบิน THAI  AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 24,999บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  10-14,31ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  14-18,28พ.ย-2ธ.ค
 

ทัวร์ ไต้หวันชิงจิง ลั่นเลย

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-L04-4D3N_OCT

1. กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2.ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
3.เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ตลาดซีเหมินติง
4.Cosmetic shop-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


สายการบิน CHINA AIRLINES 
ราคาเรื่มต้น 19,999 บาท

ส.ค.61  10-13
ต.ค.61  11-14,20-23 

ทัวร์  6D4N Taiwan Eva 3 อุทยาน

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-L05-6D_NOV

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4.เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)- ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)
เมืองยีหลานเจียวซี
5.นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป
ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
6.อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 22,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  2-7
ก.ย.61  6-11,20-25
ต.ค.61  4-9,25-30
พ.ย.61  8-13,15-20,20-25 

ทัวร์ FJL (M01) CI ไต้หวัน ปังเว่อร์

รหัสทัวร์ CI-L109-FJL-M01_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน -แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่
ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3.เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
4.Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


สายการบิน CHINA  AIRLINES
ราคาเริ่มต้น 13,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61  13-16,27-30
ต.ค.61  4-7,5-8,18-21
พ.ย.61  1-4,8-11,15-18,22-25,29พ.ย-2ธ.ค
ธ.ค.61  6-9,13-16,20-23 

ทัวร์ FJL (S02) SL ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5D3N

รหัสทัวร์ SL-L109-FJL-S02-5D3N_OCT

1.กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
2.สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ชิมชาอู่หลง
3.เมืองไถจง–หนาวโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
  ร้านขนมพายสับปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
4.ศูนย์ Germanium – Cosmetic shop– อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
5.สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ


สายการบิน THAI LION AIR
ราคาเริ่มต้น 12,555 บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  8-12,29ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  19-23,26-30
ต.ค.61  3-7,4-8,23-27

   

ทัวร์ FJL (M04) BR 5D3N  Taiwan อาลีซาน EVAเป๊ะปัง

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-M04-5D3N_NOV

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว
วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
3.อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
4.เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง  
5.อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market
Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 19,555บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  9-13,22-26,29ส.ค-2ก.ย
ก.ย.61  5-9,12-16
ต.ค.61  11-15,20-24,30ต.ค-4พ.ย
พ.ย.61  21-25,26-30

  ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  เพลิน เพลิน  EVA 5 วัน 3 คืน 

รหัสทัวร์ BR-L05-GO1TPE-BR001_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
2.ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) BR206 01.45-06.35 - เมืองหนานโถว 
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ 
3.อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 
 เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์
4.เดินทางไทเป -ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
5.อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101ไม่รวมชมวิวชั้น89 
  ร้านคอสเมติค-Germanium Power-เมืองเถาหยวน- Gloria Outlet
ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA 
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
กำหนดเดินทาง 
ก.ย.61  15-19
พ.ย.61  17-21,7-11
ต.ค.61  4-8,6-10,15-19,12-16
ธ.ค.61  15-19,13-17,22-26
ทัวร์ FJL (M05)BR TAIWAN ชิงจิ้ง FOR YOU 

รหัสทัวร์ BR-L109-FJL-M05-FOR YOU_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัว
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
3  เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4.หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 17,888.บาท
กำหนดเดินทาง
ส.ค.61  25-28
พ.ย.61  17-20
ธ.ค.61  1-4ทัวร์ TAIWAN อาหลี่ซัน  ทานอาหารมิชลินสตาร์  

รหัสทัวร์ TG-L05-GHTPE TG001_DEC


1.สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน 
เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
2.อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เดินทางไถจง
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-อาบน้ำแร่
3.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป 
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101  
(ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
5.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งGloria Outlet  - สนามบินเถาหยวน 

สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 35,991 บาท

กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61   20-24
ธ.ค.61    5-9

 


ทัวร์ TPE41 T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-TPE41-TW_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
  COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK 
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 4-7,5-8,11-14,12-15,18-21,19-22,20-23,25-28,26-29
พ.ย.61  1-4,2-5,8-11,9-12,15-18,16-19,22-25,23-26
  29พ.ย-2ธค,30พ.ย-3ธ.ค
ธ.ค.61  6-9,7-10,13-16,14-17,20-23,21-24,28-31
  29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. /30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
ทัวร์ TPE42  T-DED เก๋กู้ด!! TAIWAN 5D4N 

รหัสทัวร์ TG-L09-TPE42-TW_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
2.ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK 
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  4-8,6-10,11-15,13-17,18-22,19-23,20-24,25-29,27-31
พ.ย.61  1-5,3-7,8-12,10-14,15-19,17-21,22-26,24-28,29พ.ค-3ธค
ธ.ค.61  1-5,6-10,8-12,13-17,15-19,20-24,22-26,27-31
  29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62/30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
  31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62

 

ทัวร์ TPE51 - (DEC'18) T-DED กิ๊บเก๋ TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ BR-L09-TPE51-TW_DEC

1.กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
2.ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ 
3.ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย
ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น  22,999บาท
ธ.ค.61  6-10,19-23,22-26
 

ทัวร์ TPE52 - (OCT-DEC'18) T-DED TAIWAN ดี๊ดี  5D3N

รหัสทัวร์ BR-L09-TPE52-TW_DEC

1.กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้
3.เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
4.ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว
COSMETIC SHOP –ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน EVA AIR
ราคาเริ่มต้น 20,999บาท
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61  10-14,20-24
พ.ย.61  16-20,21-25,23-27,28พ.ย-2ธค
ธ.ค.61  2-6,19-23,21-25,27-31

ทัวร์ TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน   5 วัน 4 คืน 

รหัสทัวร์ TG-L05-GO1TPE-TG002_DEC

1.กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
TG 634 07.10-11.50 เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
2.อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เดินทางไถจง 
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ 
3.เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่ 
  เดินทางไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์
4.เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101 - (ไม่รวมชมวิวชั้น89) 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 
5.หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค
ช้อปปิ้งGloria Outlet  - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG635 20.10-23.00 

สายการบิน THAI AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
กำหนดเดินทาง
 ธ.ค.61  8ธ.ค-1ม.ค.61,30ธ.ค-3ม.ค.62
 

ทัวร์ TPE43 T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4D3N

รหัสทัวร์ TG-L09-TPE43-TW_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไทเป – อิสระให้ทุกท่าน
ได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
2.ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101
(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3.ไทจง - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เจียอี้
4.เจียอี้ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – สนามบินเถาหยวน
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI  AIRWAYS 
ราคาเริ่มต้น 31,999บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62

 

ทัวร์ TPE44 - T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5D4N

รหัสทัวร์ TG-L09- TPE44 -TW_DEC

1.กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เจียอี้
2.เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
3.ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)
COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4.อิสระทุกท่านเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
5.ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


สายการบิน THAI  AIRWAYS 

ราคาเริ่มต้น 32,999บาท
กำหนดเดินทาง
ธ.ค.61  28ธ.ค-1ม.ค.62

 

 


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

713 คน

 สถิติเมื่อวาน

2341 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

28179 คน

309541 คน

3273424 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official