เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศสวีเดน

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)
2. แบบฟอร์ม D (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)
3. แบบฟอร์ม A (วีซ่าธุรกิจ)
4. แบบสอบถาม (วีซ่าท่องเที่ยว)
5. หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน
และสำเนาหน้าแรก รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุหรือแก้ไขชื่อ/นามสกุล
และหนังสือเดินทางเล่มเก่าหากท่านได้ทำการปลี่ยนเล่มใหม่ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
6. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
7. สำเนาบัตรประชาชน
8. หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
9. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
10. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หรือ ให้ทางเราจัดหาให้)
12. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
13. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้
- หนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาที่รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา
- หนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา
- หนังสือรับรองการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ฉบับจริงและสำเนา
- สูติบัตร
14. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสวีเดน(สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

** หมายเหตุ ปัจจุบันผู้เดินทางสามารถยื่นขอวีซ่าสวีเดนได้ 2 ช่องทาง คือ

•ยื่นด้วยตนเองผ่านทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) ยื่นได้โดยไม่ต้องทำการนัดหมาย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ
•ยื่นด้วยตนเองตรงกับทางสถานทูตสวีเดน ต้องติดต่อนัดหมายที่เบอร์โทร 02 2523088  ยื่นได้เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-10.00น. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วัน
วีซ่าท่องเที่ยวผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้
ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

ค่าธรรมเนียม
•ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวีเดน 2,460 บาท และ 1,435 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 6-12 ปี (อายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
•ยื่นผ่านศูนย์ฯ ชำระเป็นเงินสด
•ยื่นตรงกับทางสถานทูต ต้องชำระผ่านธนาคาร UOB ทุกสาขาในประเทศไทย เลขที่บัญชี 095-2-05431-0 ชื่อบัญชี "สถานทูตสวีเดน"
•ไม่รับการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ไม่รับชำระค่าวีซ่าเป็นเงินสด
•ค่าบริการของศูนย์รับนื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) 535 บาท (กรณีที่ยื่นตรงกับทางสถานทูต ไม่ต้องเสียค่าบริการนี้)


ที่อยู่ ศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน

ยูนิต 4 ชั้น 8 อาคารอัมรินทร์เทาเวอร์ 964-502 ถนนเพลินจิต ลุมพินี กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02 2523088
อีเมล์ 
mailto:info.seth@vfshelpline.com
เว็บไซต์  http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand/

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00น.-12.00น. และ 13.00น.-15.00น. ( รับยื่นวีซ่า )
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00น.-16.00น. ( รับหนังสือเดินทางคืน )

ที่อยู่  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส 1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  02 2637211 (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.)
โทรสาร   02 2637267 อีเมล์ 
visabkk@foreign.ministry.se
เว็บไซต์   www.swedenabroad.com/bangkok

เวลาทำการ แผนกวีซ่า
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี  เวลา 08.00-10.00น. สำหรับยื่นวีซ่า  และเวลา 14.00-15.00 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

42 คน

 สถิติเมื่อวาน

1099 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

36521 คน

155068 คน

3118951 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official