เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศฝรั่งเศส

การทำวีซ่าฝรั่งเศส
1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ดาวน์โหลด
2. หนังสือเดินทาง (passport)
มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา
(หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ หน้าที่มีการต่ออายุหนังสือเดินทาง)
3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
4. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
6. สำเนาใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ
มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
ที่ออกโดยบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง
7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม หรือหนังสือรับรองการให้ที่พัก
(Attestatiom d' accueil) ตัวจริงพร้อมสำเนา
8. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา
9. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา (ภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส) อาทิ
- จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
- หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ
- หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
10.สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส)
11.หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศส (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

12.ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียวหรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

** เริ่มตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553 แผนกกงสุลประเทศฝรั่งเศส ไม่รับยื่นวีซ่าโดยตรงกับผู้ยืนขอวีซ่า

ทุกท่านที่ต้องการยื่นวีซ่าทุกประเภท ต้องติดต่อยื่นวีซ่าผ่าน ศูนย์รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส TLScontact เท่านั้น ยกเว้น การขอรับบุตรบุญธรรม ที่ยังคงยื่นขอโดยตรงกับทางแผนกกงสุล

ขั้นตอนการขอวีซ่าผ่านศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส TLScontact
- ลงทะเบียนที่
https://www.tlscontact.com/th2fr
- คลิกสมัคร จากนั้นคลิกเลือกประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ
- กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผู้ยื่นขอวีซ่า ชื่อ-สกุล วัน-เดือน-ปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขที่หนังสือเดินทาง อาชีพ สถานภาพการสมรส เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาที่ต้องการเดินทาง ระยะเวลาในการทำประกันการเดินทาง ชื่อเจ้าบ้านและ ที่อยู่ของบ้านที่จะไปพักด้วย(กรณีที่ไม่ได้พักโรงแรม) หรือ ชื่อและที่อยู่ของบริษัท ที่จะไปติดต่อธุรกิจด้วย(สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

•   ถ้าเดินทางพร้อมกันหลายท่านก็ให้คลิกเพิ่มผู้สมัคร
- เลือกวันและเวลาที่ต้องการยื่นวีซ่า
- จากนั้นจะได้รับข้อมูลยืนยันวันและเวลานัดหมาย แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์วีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขั้นตอนปฏิบัติ และเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นวีซ่า

หมายเหตุ : :ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
  :ระยะเวลาในการดำเนินการและอนุมัติวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว 7-10 วัน วีซ่าธุรกิจ 3 -5 วัน
  :ค่าธรรมเนียมวีซ่าพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน 2,439 บาท และ 1,423 บาท สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
  ค่าดำเนินการของศูนย์รับยื่นวีซ่า 1,200 บาท
  :ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ใม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่ต้องเสียค่าบริการการดำเนินการ TLS 1,200 บาท

ที่อยู่ ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
1201 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02 6796669 ( วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 - 16.30น.)
เว็บไซต์ :
http://www.ambafrance-th.org/
วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. (รับหนังสือเดินทางคืน)


 

 

ช่องทางรับโปรโมชั่น พิเศษ!!


 

VISITOR

 สถิติวันนี้

57 คน

 สถิติเมื่อวาน

1099 คน

 สถิติเดือนนี้

สถิติปีนี้

สถิติทั้งหมด

36536 คน

155083 คน

3118966 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-11   

     TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
   LICENSE NO. 11/06794

 © 2011 Tourinloveallway  All rights reserved.


📞 02-174-2214-5 , 02-1742346-7
📱  088-886-0049 , 091-797-6745 , 088-449-2534
📩  tourinlove9@gmail.com
💬 line: @tourinlove
   facebook: http://www.facebook.com/ILoveTourInLove/
 follow us official